අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ප්‍රෙටල් හා ඩීසල් මිල රුපියල් 5කින් අඩුවෙයි.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 ප්‍රෙට‍්‍රල් ලීටරයක මිල රු. 135ක් ද ඔක්ටේන් 95 පෙට‍්‍රල් 159ක් ද වනු ඇත.

එමෙන්ම ඔටෝ ඩීසල් රු. 106ක් හා සුපර් ඩීසල් රු. 131ක් වනු ඇත.