පෙනීම දුර්වල වීමේ ප‍්‍රතිඵල සොයා ගවේෂණයේ යෙදෙන පෙනීම දුර්වල කලාකරුවකු වූ ජෝර්ජ් රෙඞ්හොව්ක්ගේ අපූරු නිර්මාණ කිහිපයක් මේ.

පෙනීම දුර්වල පුද්ගලයින් ලෝකය දකින්නේ කෙලෙස ද යන්න මෙම නිර්මාණ තුළින් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔහු උත්සහ කර තිබේ.

මෘදුකාංග කිහිපයක් යොදාගනිමින් කර ඇති මෙම නිර්මාණ, දහස් ගණනක් වූ ඔහුුගේ නිර්මාණ අතුරින් කිහිපයක් පමණි.