වී අළෙවි මණ්ඩලය සහල් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීම අද සිට සිදුකෙරේ.

මෙම සහල් පී.එම්.ඩී. සහල් නමින් නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

ලක් සතොස සමූපකාර හා වරලත් වෙළෙඳසැල් මගින් මෙම සහල් ලබාගත හැකියි.

පළමු අදියරේදී වී මෙට්‍රික් ටොන් 4,000 ක් සහල් බවට පත් කර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරනු ලබයි.

කැකුළු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 83.00ක් නාඩු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 85.00 ක මිලකටත් පාරිභෝගික ජනතාවට මිලදී ගත හැකිය.