රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ආණ්ඩු කළ සමයේ දූෂණ හා වංචා පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමක් පත්කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසා තිබේ.

ඒ අනුව යහපාලන ආණ්ඩුව පත්වූ 2015 වසරේ සිට 2018 දක්වා කාලය තුළ සිදුවූ වංචා පිළිබඳ මෙම කොමිසම කටයුතු කරනු ඇත.