එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන අජිත් පී පෙරේරා මන්ත‍්‍රීවරයා ද තේරීම් කාරක සභාවට අදාළව මැතිසබයේදී ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටියේ ය.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණු මන්ත‍්‍රීන් ද එය අනුමත කර සිටියේ ය.