අගමැතිවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙන එන්නේ නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවටත් ස්ථාවර නියෝගවලටත් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන් සහ ක්‍රියාපටිපාටිවලට අනුකූලවත් එය සිදු කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව වගබලා ගත යුතුව ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

අගමැතිවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී එය නීත්‍යනුකූලව සම්මත කර ගැනීමට නම් පාර්ලිමේන්තුව තුළ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග 12ක් ඇතැයිද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දේ.
එම ක්‍රියාමාර්ග 12 මෙසේය.

1. අගමැතිතුමාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනාව කතානායකතුමාට භාරදිය යුතුය. ඒ සඳහා අවම වශයෙන් මන්ත්‍රීවරු 20 දෙනකු අත්සන් කළ යුතුය.
2. පාර්ලිමේන්තු මහ ෙල්කම් හරහා එම යෝජනාවේ නීත්‍යනුකූලභාවය කතානායකතුමා විමසිය යුතුය.
3. එම යෝජනාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ ස්ථාවර නියෝගවලට අනුකූල බව මහ ‍ලේකම්තුමා විසින් කතානායතුමාට දැනුම් දිය යුතුය.
4. එම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට (පඤඥප ඕධධඬ) ඇතුළත් කළ යුතුය.
5. එම න්‍යාය පුස්තකය සිකුරාදා දිනයේදී මුද්‍රණය කර සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට බෙදාහැරිය යුතුය.
6. වැඩකරන දින පහකට පසුව එම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට භාජනය කිරීමට අවස්ථාව සැලසිය යුතුය.
7. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවෙන් එම න්‍යාය පුස්තකයේ තිබෙන කටයුතු ගැන සලකා බලා ප්‍රමුඛස්ථානය දිය යුත්තේ කුමන කටයුත්තකටදැයි තීරණය කළ යුතුය. (ඛිධථථඪබබඥඥ ධද චපතඪථඥදබචපර ඕභඵඪදඥඵඵ ඩඥචඤඥඤ ඡර බඩඥ ඉනඥචඬඥප) මෙම කාරක සභාවේ මූලාසනය කතානායකතුමා ගන්නා අතර සභානායක, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන පක්ෂවලින් සමන්විත මන්ත්‍රීන් කණ්ඩායමක් ඇතුළත් විය යුතුය. එසේම විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂයේ පක්ෂ නියෝජනය කරමින් විපක්ෂයෙන් නම් කරන ලද කණ්ඩායමක් ඇතුළත් විය යුතුය. තවද පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායකද නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිද මෙම කමිටුවේ සාමාජිකයන්ය. ඒ අනුව පුස්තකයේ සඳහන් වී ඇති ආණ්ඩුවේ කටයුතුවල ප්‍රමුඛස්ථානය නියම කරන්නේ සභානායකවරයාය.
8. මෙවැනි විශ්වාසභංග යෝජනාවක් න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් වූ පසු එය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කිරීම සදහා සභා නායකතුමාගේ සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කැමැත්ත ඇතිව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කිරීම සඳහා ලබා දිය හැකි ආසන්නතම දිනය තීරණය කළ යුතුය.
9. එම දිනයේ න්‍යාය පත්‍රයට මෙම යෝජනාව ඇතුළත් කොට අදාළ දිනයට විවාදයට ගන්නා බවට දැනුම් දිය යුතුය.
10. එම විශ්වාසභංගය විවාද කිරීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයටත් විපක්ෂයටත් අවශ්‍ය කාලය පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය කළ යුතුය.
11. අදාළ දිනයේදී විවාදය පවත්වා ඡන්දය විමසීම සහ එය ප්‍රකාශ කළ යුතුය.
12. එදින පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය පිළිබඳ හැන්සාඩ් වාර්තාව නිකුත් කළ යුතුය.