උතුරු පළාතේ සියලුම පාසල් අද වසා තැබේ.

කාලගුණයේ අයහපත් බලපෑම ඊට හේතුවී ඇත.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා මේ බව නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.