වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුරේෂ් වඩවේල් මහතා සහ සංචාරක හා වනජිවි අමාත්‍ය වසන්ත සේනානයක මහතා එම අමාත්‍ය ධුරවිල්න ඉල්ලා අස්ව තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පාර්ලිමෙන්තුවට තේර පත්වු මෙම මන්තී‍්‍රවරුන් පසුගියදා ජනාධිපතිවරයාට සහාය පළ කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂයට එක්විය.

භක්ති ධරමපි‍්‍රය මෙන්ඩිස් / රන්මලී සෝමසිරි