පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා නිවාස හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශයේ දිවුරුම් දී තිබේ.