පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප‍්‍රධාන සංවිධායක ලෙස මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා පත්කෙරේ.

හෙට පෙරවරු 7.30ට ඒ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලයේදී වැඩ භාරගැනීමට නියමිතය.