නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය සදහා මේ වනවිට ජනාධිපතිවරයා හමුවේ දිවුරුම් දුන් අමාත්‍යවරු හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පහත දැක්වේ.

සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත් – රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍ය

බන්දුල ගුණවර්ධන – ජාත්‍යන්තර වෙළෙද කටයුතු හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍ය

එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන – සමාජ සවිබලගැන්වීමේ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා – ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සාලින්ද දිසානායක – දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සී.බී. රත්නායක – ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

45621148_10156545094441327_4296587812930584576_o (1)

45679765_10156545094466327_1475986337566818304_o

45558001_10156545094691327_2978078233683034112_o 45568488_10156545094651327_8876747147907694592_o 45674028_10156545094626327_5028812984516870144_o 45597002_10156545094411327_5312768206056718336_o 45607554_10156545094436327_1926085552839327744_o