ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා ලෙස එච්.එම්.පී. හිටිසේකර මහතා පත්කෙරේ.

අද පස්වරුවේ ජනාධිපතිවරයා අතින් ඔහු සිය පත්වීම ලබාගත්තේ ය.

හිටිසේකර මහතා අත්දැකීම් බහුල ජේෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියෙකි.