අගමැති ආරක්ෂක අංශයේ නව වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂක ලෙස සහකාර පොලිස් අධිකාරී සරත්චන්ද්‍ර ගුණතිලක මහතා පත් කර තිබේ.

මෙතෙක් අගමැති ආරක්ෂක අංශයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස සේවයේ නිරතව සිටි ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අසංක කුරුවිට මහතා පොලිස් විභාග කොට්ටාශයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස පත්කර ඇත.