පැලවත්තේ මාර්ගය අයිනේ පිහිටි cool planet රෙදිපිළි සාප්පුව ගිනිගැනීම හේතුවෙන් කොට්ටාව-බොරැුල්ල බස් රථ ධාවනය තාවකාලිකව අත්හිටුවෙන බව වාර්තා වේ.

මාර්ගය එම ස්ථානයෙන් තාවකාලිකව වසා දැමීම ඊට හේතුවයි.


palawartta-fire (2)