ඉන්ධන මිල අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා ඇති අතර එහිදී ඔටෝ ඩීසල් මිල වැඩි නොකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඔක්තෝම්බර් මස සඳහා මිල තීරණය කිරීමට රැස්වූ මිල සූත්‍ර කමිටුව විසින් අනෙකුත් ඉන්ධන මිල අද (10) බදාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහල දමන ලදී.

ඒ අනුව, රු. 149 ට අලෙවි කරන ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 6 කින් වැඩිකර ඇත.

රු. 161 ට අලෙවි කරන ලද ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 8 කින් සහ රු. 133 ට අලෙවි කරන ලද සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රු. 8 කින් ද වැඩිකර තිබේ.