ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව අදත් රුපියලේ වටිනාකම තවත් අඩු අගයක් වාර්තා කළේය.

ඒ රුපියල් 172.34ක් ලෙසයි.

ශ‍්‍රී ලංකා මහබැංකු වාර්තාවට අනුව අද දිනයේ සටහන් වූ විදෙස් මුදල් හුවමාරු අගයන් පහත පරිදි වේ.

rate