රෙනෝල්ට් වෙතින් අපූර්වතම සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

එ් රියැදුරු අසුනක් හෝ නොමැති Renault EZ-Ultimo නම්වූ වෙනස් පෙනුමකින් යුත් විදුලි මෝටර් රථයක්.

ඇතුළත නිමවී තිබෙන්නේ ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් ලී, සම් හා කිරිගරුඬවලින්.

ඇතුළත සිටින්නාට පිටත මනාව දිස්වුණත් පිටත සිටින අයට ඇතුළත දැකීමේ හැකියාවක් නෑ.

මෙම සංකල්පය සැබෑවක් කරගැනීමේදී මෙහි පිටත නිර්මාණය කර ඇති ආකාරය මහාමාර්ගයේදී ධාවනය කිරීමේදී ගැටලූ ඇති කළ හැකි බවයි.

මෙය සංකල්පයක් ලෙස එළිදැක්වුණත් වාණිජ මට්ටමින් තවමත් නිෂ්පාදනය කර නැහැ.

227ff7ccf8214346b5687ae2984f3115

 

renault-ez-ultimo copy copy 3b3e74dd-renault-ez-ultimo-concept-71-1024x682 copy copy 1810_renault_ezultimo_vsavov1 copy copy