ජාතික රූපවාහිනියේ ලාංඡනය වෙනස් කරන බවට ඇතැම් මාධ්‍ය සැලසුම් සහගත ප‍්‍රචාරයක් ගෙනයන බවත් ශී‍්‍ර ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව එවැනි කිසිදු තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බවත් සභාපතිනි ඉනෝකා සත්‍යාංගනී මහත්මිය පවසයි.

මේ පිළිබඳ රූපවාහිනි සංස්ථාව විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ.

රූපවාහිනී සන්නාමය වෙනස් කරන බවට ගෙන යන ප්_රචාරය සාවද්_යයි copy