ඉන්දුනීසියාවට බලපෑ සුනාමියෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ මළ සිරුරු සමූහයක් ලෙස වළදැමීම සඳහා එරට පාලූහි අඩි 330ක් දිගැති වළක් හෑරිමට එරට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටියි.

සුනාමියෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1200ක් ඉක්මවා තිබේ.

එරට බලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ තවදුරටත් මියගිය සංඛ්‍යාව ඉහළ යා හැකි බවයි.

පසුගිය සිකුරාදා සිදුවූ රිච්ටර් මාපකයේ එ්කක 7.5ක භූ කම්පනයෙන් පසුව සුනාමි තත්ත්වයක් බලපෑ අතර පසුකම්පන 170කට අධික ප‍්‍රමාණයක් සිදුවිය.

මීටර් 20ක් උසැති මුහුදු රළ සමඟ ආ සුනාමිය ලක්ෂ ගණනක් අවතැන් කර ඇති අතර පුද්ගලයන් මුදාගැනීම තවමත් සිදුවෙමින් පවතී.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2