ඉන්දුනීසියාවට බලපෑ සුනාමි තත්ත්වයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 832 ඉක්මවා ඇති අතර එරට ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ එය දහස් ගණනක් විය හැකි බවයි.

2004 වසරෙන් පසුව එරටට බලපෑ මෙම දරුණුතම ව්‍යසනය හේතුවෙන් අවතැන් වූවන් ලක්ෂ 3 ඉක්මවා තිබේ.

එරට වාර්තා පවසන්නේ වෙරළට ආසන්න ප්‍රදේශවල සෑම තැනම මළ සිරුරු විසිරී ඇති බවය.

පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ එරටට බලපෑ ඒකක 7.4ක භූ කම්පනයෙන් පසුව සුනාමි තත්ත්වයක් හටගත් අතර දැනට හටගත් පසු කම්පන සංඛ්‍යාව 170කි.

_103633991_aaed7be7-1a33-4022-aec2-ad6bf9ef6c52