ලෝකයම ආර්ථික අර්බුදයකට පත්ව සිටියදී යුද්ධයකට ද මැදිහත්ව රුපියල කඩාවැටීම නවතාගැනීමට තම පාලනයට එදා හැකිවූ බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

රුපියලේ අගය බරපතළ ලෙස කඩාවැටීම පිළිබද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පවසන්නේ ආණ්ඩුවක් විසින් කළ යුත්තේ ආර්ථික කළමනාකරණය මිස හේතු දක්වමින් මැසිවිලි නැගීම නොවන බවයි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහත දැක්වේ.

 

Rupee Sinhala-1 copy

Rupee Sinhala-2 copy

Rupee Sinhala-3 copy