ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් පහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව අද දිනයේ රුපියලේ අගය වාර්තා කළේ රුපියල් 164.37ක් ලෙසයි.

ශ‍්‍රී ලංකා මහබැංකුව නිකුත් කළ රුපියලේ හුවමාරු අගයන් පිළිබද වගුව පහත දැක්වේ