රටපුරා බන්ධනාගාරගතව සිටින සිරකරු සුබසාධන සංගමය විසින් හොඳම බන්ධනාගාර සේවය වෙනුවෙන් පිරිනමන වෝල්ටර් ලද්දුවහෙට්ටි සම්මානය ගාල්ල බන්ධනාගාරයට පිරිනමා තිබේ.

ඒ බන්ධනාගාර මානුෂීය සේවා ප්‍රවර්ධනය,
පුනරුත්ථාපන, විශෝධන හා සුබසාධන සේවා වෙනුවෙනි.

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සාරතී දුෂ්මන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්විණි.