විදෙස් සංචාරයක නිරත පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා උතුරු ටැන්සැනියාවේ මාසායි ගෝත‍්‍රික දරුවන් පිරිසක් හමුවූ අවස්ථාව.

Namal Tanzania