යාල ජාතික වනෝද්‍යානය මාස දෙකක කාලයක් සංචාරකයන් සඳහා වසා තබන බව වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 01 වැනි දින සිට ඔක්තෝබර් මස 31 වැනි දින දක්වා යාල වනෝද්‍යානය සංචාරකයන්ට වසා තැබේ.

සත්ත්ව විශේෂ බොහොමයකගේ ප‍්‍රජනනය සිදුවන මෙම මාසවල එම සතුන්ගේ නිදහස සහ වනජීවී සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

වනෝද්‍යානය වසා තැබෙන කාලය තුළ සංචාරකයන්ට උඩවලව, මාදුරුඔය, විල්පත්තුව, වස්ගමුව, ලූ‍ණුගම්වෙහෙර ආදී වනෝද්‍යාන සංචාරය සඳහා තෝරා ගත හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.