කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය යථාතත්වයට පත් කර තිබේ.

ප්‍රමාද වූ දුම්රිය ධාවනය අරඹා ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පෙරවරු 7.45 සිට ප්‍රමාද වූ දුම්රිය ධාවනය ආරම්භ කර ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවැසීය.