දින 4ක් තිස්සේ පැවැති දුම්රිය වර්ජනය අවසන් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා සමඟ දුම්රිය වෘත්තීය සංගම් අතර පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.