දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් විශේෂ සේවා සදහා ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට සහ නාවික හමුදාවට අයත් බස් රථ 41ක් යොදවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

අනුරාධපුරය, ගම්පහ, මහනුවර, ගාල්ල, කුරුණෑගල සහ මහව සිට කොළඹ කොටුව දක්වා මෙම බස් රථ යොදවා තිබේ.