“අලුත්ම බිල්ලකට කොටි යළි නැගිටී” මැයෙන් පසුගිය රිවිර ඉරිදා සංග්‍රහයක් අනාවරණය කළ ප්‍රධාන පුවත සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසය (ඊච්) රිවිර සම කර්තෘ තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා මහතාගෙන් 20 වැනි සිකුරාදා පැය පහකට ආසන්න කාලයක් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කරනු ලැබිය.

“අලුත්ම බිල්ලකට කොටි යළි නැගිටී” මැයෙන් පසුගිය රිවිර ඉරිදා සංග්‍රහයක් අනාවරණය කළ ප්‍රධාන පුවත සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසය (ඊච්) රිවිර සම කර්තෘ තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා මහතාගෙන් 20 වැනි සිකුරාදා පැය පහකට ආසන්න කාලයක් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කරනු ලැබිය.

ඡායාරූපය- සජීව චින්තක කහඳගමගේ