මත්කුඩු ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා ත‍්‍රිවිධ හමුදාවේ සහය ද ලබාගැනීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව යම් නිශ්චිත කාලයකට නීතිපතිවරයා විසින් ත‍්‍රිවිධ හමුදාව වෙත නිර්දේශ කරන බලතල කිහිපයක් පැවරිය යුතු වේ.

එ් සඳහා ‘මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය පිළිබඳ විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පතක්’ සකස් කිරීම පිණිස වන යෝජනාව අමත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා විසින් ඒකාබද්ධ යෝජනාවක් ලෙස එම යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.