කොළඹ ආදල්වීදියේ දී කොළඹ නාගරික මන්ත‍්‍රී කි‍්‍රෂ්ණපිල්ලෙයි තිරුබානන්දන් මහතා ඝාතනයට ලක්වූ මොහොතේ සීසීටීවි දර්ශන අප වෙත ලැබී තිබේ.