ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී තැන්පතුකරුවන්ගේ මුදල්වලින් සියයට 10ක් ලබන 07 වැනිදා සිට ගෙවීම අරඹන බව ශ‍්‍රී ලංකා මහබැංකුව පවසයි.

ඒ පිළිබ`ද මහබැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ.

CB 1 Press Release Swarnamahal Financial Services PLC-S-2