දමන එක්ගල්ඔය වැවේ ගොස් ඔරුවක් පෙරළී අතුරුදන් වූ සිව් දෙනාගේ මළසිරුරු සොයාගෙන තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ මිය ගිය අය අතර විදුහල්පතිවරයකු, ආචාර්යවරයකු, සිසුවකු හා තවත් පුද්ගලයකු වන බවයි.

ඔවුන්ගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ අද දින සිදුකිරීමට නියමිතයි.

2018-07-09 08.37.51