ජනප්‍රිය ගායිකා ප්‍රියානි ජයසිංහ මහත්මියට කතුරකින් ඇණ සැමියා විසින් ඝාතනය කර ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

පානදුර අරුක්වත්ත පිහිටි නිවසේදී මෙම ඝාතනය සිදුව ඇත.

2018-07-09 00.55.36