හම්බන්තොට මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන්තොටුපළ ඉන්දියානු සමාගමකට අවුරුදු 99ක් සඳහා බදු දීමට අදාළ ගිවිසුම ලබන දෙසැම්බර් 06 වෙනි දින අත්සන් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 405කට ගුවන්තොටුපළ බදු දීමට නියමිත අතර ගුවන් තොටුපළ ඉදිකිරීම සඳහා ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 409ක් වැය  කර තිබේ.

ගුවන් තොටුපළ සමග ඊට අයත් හෙක්ටයාර් 2000ක භූමියද ලබා දීමට නියමිතය. ගිවිසුම අනුව ගිවිසුමේ බදු කාලය වැඩි කළ හැකි බවද සඳහන් කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ සාකච්ඡුාවක් පසුගිය සතියේදී ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේදී අදාළ සමාගම සමග පවත්වා ඇත.

චමින්ද සේනාරත්න