තමන්ට කැමති පරිදි ටැංකියෙන් පණපිටින් දාගන්නා පොකිරිස්සන්, ඉස්සන්, මාළුන් ආදිය එවෙලෙම ආහාරයට ගන්නා ආපන ශාලාවක් පළමු වතාවට සිංගප්පූරුවේදී ආරම්භ කර තිබේ.

කලින් සකසන ලද තුනපහ, අඩුම කුඩුම සියල්ල දැමූ නටන උණුවතුර උදුනක් සෑම මේසයකම මැද තබා ඇති අතර මේසය අසල ටැංකියෙන් දමාගන්නා පොකිරිස්සන් ආදිය එයට දමා ආහාරයට ගත හැකියි.

ජපානය, කොරියාව, තායිලන්තය ආදී රටවල මෙවැනි ආපන ශාලා බොහොමයක් පවතින අතර සිංගප්පූරුවේ මෙම ආපන ශාලාව ආරම්භ කර ඇත්තේ පළමු වතාවටයි.