අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය වෙයි.

ඒ පෙට්‍රල් (92) රු. 145 ක් හා පෙට්‍රල් (95) රු. 155ක් ලෙසනි.

එමෙන්ම ඩීසල් රු. 118 ක් හා සුපර් ඩීසල් රු. 129ක් ලෙස ද සංශෝධනය වනු ඇත.