ක‍්‍රිස්ටල් වගේ අපූරු බෝට්ටුවකින් ක‍්‍රිස්ටල් තරමටම පැහැදිලි දිය දහරක දිය යට සිටින ජලජ ජීවීන්ගේ අපූර්වත්වය ද නරඹමින් වටපිටාවේ අසිරිය විඳින්න කැමති ඔබට මධ්‍යම ෆ්ලොරිඩාවේ සංචාරයක නිරත වීමෙන් මේ අපූරු අත්දැකීම ලබාගත හැකියි.

ආකාර 3කින් ක‍්‍රිස්ටල් බෝට්ටුවකින් එ් අත්දැකීම විඳීමට හැකියි. මේ අපූරු අත්දැකීම ලබාගන්නට ඔබ වැය කළ යුත්තේ ඩොලර් 65ක් තරම් මුදලක් පමණයි.

තවත් රටවල ස්ථාන බොහොමයක මේ අත්දැකීම විඳින්නට ඔබට හැකි වුණත් එය ඉතා අඩු මුදලකට විඳගත හැක්කේ ෆ්ලොරිඩාවේයි.

maxresdefault (1) rock-springs-run-clear-kayaking-002 maxresdefault get-up-go-kayaking-rock-springs-2 rock-springs-run-clear-kayaking-001 19990496_1504277886300819_5949330194825051565_n aec4b73b4970aa9586beed1b6e00594d