පාතාල වෙඩි තැබීමකින් ඝාතනය වූ ගාල්ල කරන්දෙණිය ප්රාමදේශීය සභාවේ උප සභාපති ඩොනල්ඩ් රණවීර මහතාගේ දේහයට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ අවසන් ගෞරවය දැක්වීය.

ඒ සදහා හිටපු ජනාධිපතිවරයා කරන්දෙණියේ පිහිටි උප සභාපතිවරයගේ  නිවසට පැමිණි අවස්ථාව