ශරියා නීතිය ආකාරයේ නීතියක් පැනවීමට නිව් සවුත් වේල්සයේ රජයේ අවධානය යොමුවී තිබේ.

එහි ලිබරල් පක්ෂය ගෙන ආ යෝජනාවක් අනුව ශරියා නීතියේ මෙන් ශාරීරිකව දඬුවම් දීමේ ක‍්‍රමවේදයක් ස්ථාපනයට වන යෝජනාවක් විවාදයට ගෙන ඇත.

එ් එම දඬුවම් දීම සුදුසුද නුසුදුසු ද යන්න පිළිබඳවයි.

යෝජනාවට අනුව සුළු වරදක් සඳහා කස පහර 10ක්, වාහන සොරකම් කිරීම් සඳහා කස පහර 1000ක්, පොලිස් නිලධාරියකුට පහර දීමේ ආදී සිද්ධියක් සඳහා කස පහර 5000ක්, මිනීමැරීමේ චෝදානාවක් සඳහා කස පහර 20,000ක් ලෙස දඬුවම් දීමට විවාද කෙරේ.

උදෑසන 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා පැයකට කස පහර 10ක් බැගින් දීමට ද මෙහිදී කතිකා කර ඇත.

නීතිමය දඬුවම්වලට වඩා ශාරීරික දඬුවම් සඳහා පුද්ගලයන් තුළ භීතියක් පවතින බැවින් අපරාධ අඩු කිරීමේ අරමුණින් මෙම යෝජනාව ගෙනැවිත් තිබේ.