කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට සුදුසුම ස්ථානය කලින් එම අමාත්‍යාංශය පිහිටි ගොඩනැගිල්ල වන බවත්, එම ස්ථානයට නැවත අමාත්‍යාංශය ගෙන යාමට උපරිම උත්සාහය දරන බවත් නව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ඊයේ (03) ප්‍රකාශ කළේය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස සිය ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමෙන් අනතුරුව පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී අමරවීර මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

තමාට සැප ගොඩනැගිලි අවශ්‍ය නොවන බවත්, දුමින්ද දිසානායක ඇමැතිවරයාට ද එසේ සැප ගොඩනැගිලි අවශ්‍ය නොවුණු බවත් අමරවීර මහතා මෙහිදී පැවසීය.