රුසියාවේ ජනාධිපතිවරණ නිරික්ෂණ කටයුතු සදහ පිටත්ව ගොස් සිටි නාමල් රාජපක්ෂ පාලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයා ඇමරිකාව බලා පිටත්ව යෑමට සිටි එමිරේට්ස් ගුවන් යානයට ඔහු නංවාගෙන නැහැ මේ බවට යම් නිශ්චිත හේතුවක් සදහන් කර නැති අතර ඒ ගැන සදහන් කරමින් ඔහු Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.