දත් දිරායාම වළක්වා ගන්න නම් ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු දන්තා‍ලේපයක් භාවිත කරන්න කියන වෛද්‍ය උපදේශයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දන්තා‍ලේප තුළ ඇති ෆලෝරයිඩ් දත් දිරායාම තුන් ආකාරයකින් වළකාලනවා.

එහිදී දත මත සක්‍රිය ලෙස කැල්සියම් ලවන තැන්පත්වීමේ වේගය වැඩි කිරීමෙන් හා දත මතුපිටින් කැල්සියම් ලවන ඉවත්වීමේ වේගය අඩුකිරීමෙන් දත් දිරායාම වළක්වනවා.

දත් මතුපිට කැල්සියම් ෆ්ලෝරෝඇපටයිට් සංයෝගය සෑදීමෙන් එනමලය ශක්තිමත් කොට ආම්ලික භාවය වැඩිවීමෙන් දතට සිදුවන හානිය වළක්වාලීමේ හැකියාවක් ෆ්ලොරයිඩ් සතුවෙනවා.
ෆ්ලොරයිඩ්වල බැක්ටීරියා නාශක ශක්තියක් ද පවතිනවා.

ඔබ භාවිත කරන දන්තා‍ලේප පැකැට්ටුවේ ඇති ‍ලේබලය හොඳින් පිරීක්සා බලා එහි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගුදැයි හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. (1000 ppm to 1500 ppm ) වශයෙන් දන්තා‍ලේප පැකැට්ටුවේ ‍ලේබලයේ ඇත්දැයි බලන්න.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ
මුඛ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ඒකකයෙනි.