මතුගම හරක් මස් කඩ සටනින් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ පරාජයට පත් කරමින් නැවතත් මතුගම මස් කඩය පැරණි ව්‍යාපාරිකයාට හිමිව ඇත. මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ‍පොදු වෙළෙඳ‍පොළේ එළ හරක් මස් කඩයේ 2018 වර්ෂයේ ටෙන්ඩරය රුපියල් 32,25,622ක මුදලකට ලබාගත් මාවිට ඥානරතන හිමියෝ බදු ගිවිසුමේ වගන්ති

කඩ කරමින් 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි සිට මාසයක් පුරා මස් කඩය වසා තැබිමට කටයුතු කළ බව ද අශෝක රණසිංහ මහතා කීවේය.
ගිවිසුම් ප්‍රකාර එක දිගට දින හතකට වඩා මස් කඩය වසා තැබිම කළ නොහැකි නිසා ඒ පිළිබඳ මාවිට ඥානරතන හිමියන්ට ලිඛිතව අවස්ථා කිහිපයකදී දැනුම් දී ඇත. ඊට පසු උන්වහන්සේ අසාදුගත ‍ලේඛනයට ඇතුළත් කර දෙවැනි තැනට වැඩිම ඉල්ලුම්කර තිබූ ව්‍යාපාරිකයාට මස් කඩය බදු දීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව 2018 පෙබරවාරි මස සිට මතුගම එළ හරක් මස් කඩය යළි විවෘත කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

වයි. ආරියතිලක – බදුරලිය