කොළඹ නගරය සහ ඒ අවට සිඟමන් යදින යාචකයන්ට පඩි මුදල් ලබාදෙනු ලබන්නේ ජංගම දුරකථන (ඊෂි කෑෂ් මගිනි.

දිනකට රුපියල් 1500 සිට 3000 දක්වා වූ මුදලක් එක් අයකුට ලැබෙන බව රිවිරට අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි විය.

වංචාකාර පිරිසක් විසින් මෙම යාචකයන් මෙහෙයවන අතර සිඟමන් යදිමින් ඔවුන් එකතු කර ගන්නා මුදල් මැරයෝ පැමිණ රැගෙන යති.

දිනය අවසානයේදී එම මුදල්වලින් කොටසක් ‘ඊෂි කෑෂ්’ ක්‍රමය මගින් යාචකයන්ට ලැබේ.

යාචකයන් සතුව වටිනා ජංගම දුරකථන සහ බැංකු ගිණුම් පවතින බවද කොළඹ නගරය තුළ සිදුකළ ගවේෂණයකදී රිවිරට අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි විය.

රැකියාවක් වශයෙන් හිඟකෑම සිදු නොකරන, ඉතා අන්ත අසරණ යාචකයෝ පිරිසක්ද නගරය පුරා ජීවත් වෙති.

යාචකයන් ලෙස රැකියාව කරන පුද්ගලයින් දිනකට රුපියල් 5000කට වැඩි මුදලක් තම තැරැව්කරුවන්ට උපයා දෙන බව අනාවරණය විය.

භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්