සියලු උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ පිරිසක් අද කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වුහ
සේයාරූ – උපුල් කුමාර

_DSC0039