මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින ඡන්ද අපේක්‌ෂිකාවන්ගේ පැමිණිලි ලබා ගැනීම සඳහා පොලිස්‌ මූලස්‌ථානය නව දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී ඇත.
011-3024884 යන එම අංකයට ඡන්ද අපේක්‌ෂිකාවන්ට සිදු වන හිරිහැර කිරීම් සම්බන්ධයෙන් අපේක්‌ෂිකාවට අදාළ පොලිසියට පැමිණිලි කළ හැකිය.
කාන්තා අපේක්‌ෂිකාවන් සම්බන්ධව කරන පැමිණිලි අදාළ පොලිසියේ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය මගින් විභාග කර අවශ්‍ය නීතිමය කටයුතු සිදු කිරීමට පොලිස්‌පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පොලිස්‌ නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබේ.