පිලිපීනයේ මායොන් ගිනි කන්ද සක්‍රීය වි ලාවා පිටවීමට පටන්ගැනීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන දූපත වන ලූසොන්හි 3000ක පමණ පිරිසක් ඉවත්කරනු ලැබ ඇත.
පිලිපීනයේ අගනුවර වන මැනිලා නුවරට කිලෝමීටර් 330ක් දුරින් පිහිටි මායොන් ගිනි කන්ද ලෝකයේ සක්‍රීයම ගිනිකඳු අතරින් එකක් ලෙස වර්ග කර ඇති අතර 1616 වර්ෂයේ සිට 47වාරයක් විදාරණය වී ඇතැයි සඳහන් වේ. 1814 වර්ෂයේ මෙම ගිනි කන්ද විදාරණය වීමෙන් 1200ක පමණ පිරිසක් මියගොස් ඇත.