දිවයින පුරා සියලු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන විවෘත කර තබන වේලාව උදෑසන 11.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා ලෙස සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් නිකුත් කර තිබේ.