භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා පත් කරන ලද කොමිසමේ වාර්තාවේ පිටපත් විසිහයක් මෙම මස 17 වනදා වන විට පාර්ලිමේන්තුවට ලබාදීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් දී ඇත. ඒ අනුව ජනාධිපති ‍ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් එම පිටපත් අදාළ දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවට නිකුත් කරනු ඇත.